Over veilingdeurwaarder.nl

Hier vind u meer informatie over Veilingdeurwaarder.nl

Algemeen

Nadat door een gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder, uit kracht van een vonnis, dwangbevel of aanslag, beslag op roerende zaken is gelegd en betaling van het verschuldigde blijft uit, dan is die beslagleggende deurwaarder bevoegd over te gaan tot de executoriale (openbare) verkoping van de in beslag genomen roerende zaken.

De aankondiging van een executoriale verkoping geschiedt conform de wettelijke bepalingen:
  1. door middel van feitelijke aanplakking van een zogenaamd “biljet” aan het adres van de debiteur en
  2. de aanplakking van het biljet in het gemeentehuis in de gemeente waar de openbare verkoping plaatsvindt (hangt dan meestal in een zogenaamde publicatiekast bij de openbare aankondigingen).
Daarnaast schrijven de wettelijke bepalingen voor, dat de aankondigingen van executoriale verkopingen binnen bepaalde termijnen ook moeten worden gepubliceerd in een dagblad van de plaats waar de verkoping zal geschieden, of, indien die er niet is, in een dagblad van een naburige plaats.

Wat is er dan nieuw?

Via veilingdeurwaarder.nl wordt getracht een totaaloverzicht van het aanbod en publicaties van executoriale verkopingen in Nederland te tonen. Dit in aanvulling op die bestaande en voorgeschreven regelgeving. Deze wijze is voor Nederland uniek.

Let daarbij wel op:

  • het gaat hier alleen om een opsomming van executoriale verkopingen van in beslag genomen roerende zaken, bijvoorbeeld auto’s, inboedels/ meubilair, kantoorinventaris (waaronder computers), e.d.
  • Het is (nog) niet mogelijk om via deze site biedingen te doen. De feitelijke verkoop is namelijk wettelijk voorbehouden aan de beslagleggende deurwaarder en dient daarom ook onder diens verantwoordelijkheid te geschieden.
  • de site veilingdeurwaarder.nl bestaat naast reeds vastgestelde (wettelijke) bepalingen en is daarop een aanvulling.

Waarom?

Deze site beoogt twee doelgroepen bijeen te brengen, enerzijds de met de executoriale verkoop belaste gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder (contractanten) en anderzijds zij die geïnteresseerd zijn in het kopen van roerende zaken op executoriale verkopingen (bezoekers).
 
Op deze wijze wordt het mogelijk meer belangstellenden te trekken. Daardoor is de kans op het creëren van een meer reële opbrengst van de te verkopen zaken aanzienlijk groter. Hiermee is natuurlijk vooral ook de debiteur gebaat. Immers: met een hogere opbrengst wordt de openstaande schuld sneller verlaagd.

Hoe?

U hoeft niet meer elk dagblad na te pluizen om na te gaan of er ergens een openbare executoriale verkoping is. Een paar klikken op de site van veilingdeurwaarder.nl  zijn voldoende.
 
Snel zoeken kan door middel van een overzichtelijke rubricering van de meest uiteenlopende roerende zaken.
 
U vindt een overzicht van plaatsen/locaties, data en tijdstippen waarop de verkopingen plaatsvinden.
 
U treft alle benodigde informatie aan van de verkopende deurwaarder, zoals bijvoorbeeld adres- en emailgegevens. U dient zich immers altijd tot die deurwaarder te wenden voor de voortgang van de executoriale verkoping.